Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


De plichten van de praktijk voor oefentherapie Cesar Terborg.
Praktijk voor oefentherapie Cesar Terborg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen het Gezondheidscentrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Mensen hebben de volgende rechten:
1. Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die de praktijk van hen heeft.
2. Het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat de praktijk in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als een betrokkene (diegene van wie de praktijk gegevens verwerkt) erom vraagt. Dit recht geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
– als de praktijk de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor de praktijk ze heeft verzameld of verwerkt.
– als de toestemming die betrokkene gegeven heeft voor gebruik van zijn gegevens ingetrokken wordt
– als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking. Zie hiervoor artikel 21 van de AVG.
– als de praktijk de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. De praktijk is wettelijk verplicht om de gegevens  na bepaalde tijd te wissen
– als de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.
3. Het recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens in te zien die verwerkt worden door de praktijk (artikel 15).
4. Het recht op rectificatie en aanvulling. De AVG geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, of aan te vullen (artikel 16).
5. Het recht op beperking van de verwerking. Ofwel het recht om minder gegevens te laten verwerken (artikel 18). Het recht hierop geldt alleen als:
– de gegevens mogelijk onjuist zijn
– de verwerking onrechtmatig is
– de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
– er bezwaar gemaakt wordt tegen het verwerken van uw gegevens, tenzij de praktijk dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en
vrijheden van de betrokkene.
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Ofwel: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
7. Het recht van bezwaar. De AVG geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.
8. Het recht op duidelijke informatie over wat de therapeut met uw persoonsgegevens doet.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de praktijk Cesar Terborg. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Cesar Terborg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw therapeut hierover graag met u in gesprek.

 

Cesar Therapie Terborg

Cesartherapie Terborg

H.E.M. Jansen
Hoofdstraat 18c
7061 CK Terborg
Cesar Therapie Gaanderen

Cesartherapie Gaanderen

H.F. Jansen-Kanters
Rijksweg 261
7011 DZ Gaanderen